Algemene voorwaarden

1 Algemeen
Kolenboertje v.o.f.
KvK: 90561961
BTW: NL865362713B01
Rabobank: NL11 RABO 0313921636

Voor correspondenties:
Beverdamsweg 2
7642 NZ
Wierden
Nederland
info@kolenboertje.nl

Showroom Enter:

De Bleek 32C

7468 DL Enter

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten en op alle overeenkomsten tot uitvoeren van werk en/of van koop en verkoop door kolenboertje.nl, hierna te noemen “de gebruiker”.
De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de weder-partij”.
2.2 Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk zijn overeen-gekomen.
2.3 Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, geldt als instemming met de toepasselijkheid ervan.
2.4 De gebruiker behoudt zich het recht om op elk door ons gekozen moment de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen.

3 Elektronische communicatie
3.1 Gebruiker erkent bij het verstrekken van een opdracht door wederpartij dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
3.2 Wederpartij erkent bij het verstrekken van een opdracht aan gebruiker dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

4 Totstandkoming van de overeenkomst en ontbinding van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij, komt tot stand wanneer de gebruiker (na het correct invullen en verzenden van de gegevens door de wederpartij welke nodig zijn voor aflevering en facturatie/betalingen) een ontvangstbevestiging verstuurt naar wederpartij. Dit gebeurt via elektronische communicatie of te wel; e-mail. Afkoeling periode (ontbinding overeenkomst)
4.2 De wederpartij kan de bestelde producten, uiterlijk binnen 7 dagen, zonder opgaaf van redenen retourneren tenzij de aard van het product zich hiertegen verzet. Niet goed- geld terug (ontbinding overeenkomst)
4.3 Gebruiker garandeert dat de producten en diensten welke geleverd worden, overeenkomen met het geen dat wordt aangeboden en omschreven op de site van de gebruiker.
4.4 Indien producten en diensten niet volstaan aan hetgeen dat gebruiker aan-biedt en omschrijft op de site van de gebruiker, is de wederpartij gemachtigd om de artikelen retour te zenden naar het adres van de gebruiker. De weder-partij heeft dan recht op terugbetaling van het aankoop bedrag (minus de in art.5 vermelde kosten) dan wel herstel, vervanging of levering van het ont-brekende. Krediet waardigheid (ontbinding overeenkomst)
4.5 Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien er twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de wederpartij, de gebruiker kan zonder opgaaf van redenen de overeenkomst ontbinden. Leveringen
4.6 Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien de maximale leveringstermijn van 30 dagen door de gebruiker wordt overschreden. Wederpartij dient dit kenbaar te maken door middel van een e-mail of schriftelijk per post. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 4.7 Annuleringsprocedure voor abonnementen; abonnementen dienen per mail te worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand voor afloopdatum abonnement. Er vindt geen restitutie plaats van de maanden tussen datum opzegging en einddatum abonnement.

5 Retourzendingen en retourbetalingen
5.1 Onder retourzendingen wordt verstaan alle producten die retour worden gezonden.
5.2 Artikelen die worden aangeboden voor retourzendingen worden door gebruiker binnen 24 uur geïnspecteerd op defecten of ontbrekende onderdelen. Kosten retourzendingen
5.3 De kosten van (retour-) transport / levering komen voor rekening van de wederpartij.
5.4 De kosten van het herstellen en/of vervangen van de originele verpakking komt voor rekening van de wederpartij.
5.5 Het risico op beschadiging of vermissing tijdens de retourzending komt voor rekening van de wederpartij. Tenzij dit anders en schriftelijk is overeengekomen met gebruiker. Indien een artikel beschadigd is afgeleverd bij de weder-partij, dient de wederpartij de gebruiker hiervan eerst op de hoogte te stellen alvorens het artikel te retourneren.
5.6 Indien de wederpartij aantoonbaar schuldig is aan het ontbreken van artikelen en/of beschadigen van inhoud van de retourzending, dan is ontbinding van de koopovereenkomst niet mogelijk.

6 Terugstorten van aankoop bedrag
6.1 Indien beide partijen zijn overeen gekomen dat de overeenkomst wordt ont-bonden en de wederpartij verzoekt tot terugstorting van het aankoop bedrag, zal gebruiker dit binnen een redelijk aanvaardbare termijn doen op de reke-ning van de wederpartij. Minus de kosten welke zijn vernoemd in punt 5.3 t/m 5.6 van deze voorwaarden, alsmede de kosten van transport of verzendkosten

7 Herstel / reparatie en/of levering van het ontbrekende
7.1 Indien producten niet geheel of niet volgens omschrijving worden afgeleverd kan de wederpartij verzoeken tot herstel, reparatie of nalevering. Mits de procedure wordt gevolgd welke staat omschreven bij artikel 8.1 t/m 8.10 komen de kosten hiervan voor rekening van de gebruiker.

8 Leveringen en klachten omtrent leveringen
8.1 De gebruiker streeft naar een leveringstermijn van 3 weken binnen Nederland,na ontvangst van de betaling en/of accoordering van de betaling door incasso- en/ of creditcard maatschappij (wadden eilanden uitgesloten)

8.1.1 Kamado barbecues vanaf een bepaalde prijs worden gratis thuis geleverd in Nederland. De wadden eilanden zijn uitgezonderd van deze service.
8.2. Alle artikelen welke direct vanaf het magazijn worden verzonden naar weder-partij, worden aan een inspectie onderworpen op kwaliteit en inhoud. Het risico op beschadiging e.d. is tijdens het transport voor rekening van de transporteur.
8.3 De wederpartij garandeert aan gebruiker dat de geleverde producten binnen een termijn van 24 uur worden gecontroleerd op inhoud en kwaliteit. Uitgezonderd zaken die zich tegen retourzending verzetten.
8.4 Klachten omtrent levering, inhoud of kwaliteit dienen direct schriftelijk of via e-mail gemeld te worden aan de gebruiker. Wederpartij zal na deze melding de gegronde klacht schriftelijk bevestigen binnen de gestelde termijn van 7 dagen na ontvangst van de producten.
8.5 Na het melden van een klacht zowel telefonisch als schriftelijk (of mail), zal wederpartij ten aller tijden de instructies opvolgen van de gebruiker.

9 Verpakkingen tijdens leveringen / transporteur
9.1 Het is de gebruiker die beslist over het soort verpakkingsmateriaal welke wordt gebruikt voor (retour-) leveringen.
9.2 Het is gebruiker die beslist over welke transporteur de bestelde artikelen aflevert.

10 Garanties
10.1 Op alle producten en diensten die worden aangeboden op de shop van de gebruiker zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen.
10.2 Tenzij er spraken is van grove schuld of nalatigheid, is de gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade, veroorzaakt door: (ondeskundig) gebruik, ziektes en/of plagen of artikelen met gebreken.
10.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt indien de site tijdelijk niet bereikbaar en/of beschikbaar is voor bestellingen.
10.4 Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van het bestelde.

11 Prijzen en afbeeldingen
11.2 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s, incl. BTW en eventuele verwijderingsbij-drage.
Afbeeldingen komen zo goed als mogelijk overeen met het originele en te leveren artikel. Doch zijn (kleur-) verschillen nimmer geheel uit te sluiten.

12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 Indien de wederpartij heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens gebruiker, is wederpartij rechtsmatig eigenaar van het gekochte.
12.2 Indien wederpartij niet kan voldoen aan de verplichtingen jegens gebruiker, is het bestelde direct opeisbaar door gebruiker.
12.3 De wederpartij mag het bestelde niet eerder belasten, verkopen, afleveren of vervreemden voordat aan de verplichtingen jegens gebruikers zijn voldaan.

13 Betalingen
13.1 Betalingen geschieden door middel van de beveiligde internet verbinding. Op de site wordt hier uitgebreid uitleg over gegeven.
13.2 Betalingen met creditcards, automatische bankoverschrijvingen e.d. vinden plaats via de (beveiligde) verbinding van QSAP Internet Shopping.
13.3 Indien gebruiker het toelaat om de wederpartij “op rekening” of onder rembours te laten kopen, geldt hiervoor een andere betalingstermijn dan vermeld wordt in deze voorwaarden, overige voorwaarden blijven altijd van kracht.
13.4 Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan aan gebruiker, zal vanaf het tijdstip van overschrijding een rente over de totale factuur bedrag worden berekend van 1 % per maand. Waarbij een gedeeltelijke maand als volledig word aangezien.
13.5 Indien gebruiker het noodzakelijk acht om na herhaaldelijk aanmannen van de wederpartij incasso en/of executiemaatregelen te treffen, zijn alle kosten voor deze gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen voor rekening van de wederpartij.

14 Overige bepalingen
14.1 Op de door ons gedane offertes, aangegane overeenkomsten en voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

BBQ Meesterschap blijven ervaren?